Kodeks dobrych praktyk

Kodeks Dobrych Praktyk w firmie M.B. Market Ltd. Sp. z o.o. ma za zadanie wspierać i kształtować właściwą kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa, zwłaszcza kulturę pracy, oraz normować relacje wewnątrz firmy, a także pomiędzy firmą i jej interesariuszami.
Firma M.B. Market Ltd. Sp. z o.o. została założona w 1989 roku. Podstawowe obszary działania to obuwnictwo i komponenty obuwnicze, technologie poliuretanowe, lakiernictwo, metalizacja próżniowa oraz środki oddzielające.

 

Celem firmy jest połączenie kompetencji technicznej i sprawności w logistyce w celu zagwarantowania niezawodnej obsługi klientów.

 

Nasi klienci cenią nas za fachowe doradztwo techniczne oraz wsparcie w rozwiązywaniu ich indywidualnych problemów technicznych.

 •  Sukces firmy jest wynikiem zaangażowania naszych pracowników. Wielu z nas pracuje w M.B. Market Ltd. Sp. z o.o. od początku powstania firmy, dla wielu jest pierwszym i jedynym miejscem pracy. Wspólnie budujemy pozytywne środowisko pracy, którego fundamentami są partnerstwo, pasja, przedsiębiorczość, uczciwość, otwartość i zaufanie.
 • Dokładamy starań, aby zapewnić godne i przyjazne warunki pracy. Gwarantujemy stabilność i bezpieczeństwo zatrudnienia. Regularnie i terminowo wypłacamy wynagrodzenia oraz oferujemy pracownikom korzystanie z atrakcyjnego pakietu świadczeń socjalnych, zapewniamy przy tym niezbędne narzędzia pracy.
 • Zapewniamy naszym pracownikom uczestnictwo w szkoleniach i seminariach, poszerzając ich wiedzę w wielu dziedzinach.
 • Wspieramy rozwój pracowników poprzez uczestnictwo w kursach językowych.
 • Umożliwiamy harmonijne łączenie zaangażowania zawodowego z życiem osobistym. Wspieramy inicjatywy naszych pracowników oraz ich pasje.
 • W ramach procesu zarządzania zasobami ludzkimi dążymy do zapewnienia naszym pracownikom środowiska pracy wolnego od dyskryminacji, mobbingu, poniżania, ingerowania w prywatność, nadużywania władzy.
 • Szanujemy prawa pracowników wynikające z przepisów prawa pracy. Równocześnie staramy się wdrażać i stosować międzynarodowe standardy oraz dobre praktyki w zakresie zarzadzania kapitałem ludzkim.
 • Dbamy o przestrzeganie przez pracowników przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o przeciwdziałaniu narkomanii.
 • Nie dopuszczamy do wykonywania pracy osób będących osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 • Informujemy się wzajemnie o zdarzeniach mogących zagrażać życiu lub zdrowiu.
 • Dbamy o terminowe wykonywanie okresowych badań lekarskich.
 • Bezpieczeństwo osobiste, zdrowie i życie ludzi mają dla nas kluczowe znaczenie. Dokładamy starań, aby minimalizować ryzyko związane z wykonywaniem przez naszych pracowników powierzonych im zadań. Bardzo poważnie traktujemy wszelkie rzeczywiste i potencjalne zagrożenia oraz staramy się na nie niezwłocznie i prawidłowo reagować.
 • Promujemy odpowiedzialne i rozważne zachowanie w miejscu pracy. Jesteśmy zdania, że każdy z nas jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i swoich współpracowników.
 • Zapewniamy przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.
 • Wierzymy, że świadomość zagrożeń jest podstawowym warunkiem profilaktyki. Dokładamy starań, aby nasi pracownicy mieli aktualną wiedzę o ryzykach związanych z wykonywaną przez nich pracą oraz o sposobach postępowania w sytuacjach zagrożenia.
 • Dbamy, aby przepisy prawa i normy bezpieczeństwa, a także dobre praktyki prawa pracy były przestrzegane.
 • Przestrzegamy zasad równości szans i równego traktowania. Zasady te odnoszą się zarówno do procesów rekrutacji, ocen i awansów jak i dostępu do możliwości oferowanych przez M.B. Market Ltd. Sp. z o.o.
 • Rzetelnie i w oparciu o merytoryczne kryteria oceniamy kandydatów do pracy oraz naszych pracowników. Stosujemy jasne i sprawiedliwe zasady oceny pracy i kryteria awansu zawodowego.
 • Jasno i otwarcie informujemy o możliwościach jakie oferujemy naszym pracownikom.
 • Promujemy postawy tolerancji i otwartości, sprawiedliwie traktujemy wszystkich bez względu na płeć, wiek, rasę, światopogląd, stan zdrowia, przynależność związkową, staż i stanowisko pracy, wygląd zewnętrzny czy orientację seksualną.
 • Sprzeciwiamy się głoszeniu poglądów skrajnych i niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami cywilizacyjnymi w szczególności godzących w poczucie godności osobistej, uczucia religijne lub światopogląd.
 • Kierujemy się wysokim stopniem odpowiedzialności za środowisko naturalne.